October 2020 Stats:
RILM Abstracts
1,355,424 records
RILM Abstracts with Full Text
377,954 full-text records
RILM Music Encyclopedias
311,064 entries
Index to Printed Music
579,271 records
bibliolore.org
1478 posts
592,363 views
About Us

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM) je obsiahla hudobná bibliografia slúžiaca širokej obci odborníkov a záujemcov o hudobný výskum. V súčasnosti RILM zahŕňa viac než 1.000.000 záznamov v 143 jazykoch zo 178 krajín.

Poslanie
Organizácia
Obsahová náplň
Vyhľadávanie
Prístup
Zasielanie príspevkov
Publikácie
Kurzy
Kontakt


Poslanie
Zámerom Répertoire International de Littérature Musicale je vyčerpávajúce a precízne pokrytie hudobnovednej literatúry vo všetkých krajinách a jazykoch, prekračujúc hranice vedných disciplín a kultúr.

Rozširovaním svojej globálnej siete a zdokonaľovaním informačných technológií je RILM pripravený sprostredkovať informácie medzi spoločenstvom hudobných odborníkov a komunitou interprétov.

RILM sa usiluje zefektívniť komunikáciu medzi vedcami v umenovedných, spoločenskovedných a prírodovedných disciplínach.
back to top

Oranizácia
Medzinárodné centrum (International Center)
Comisión Internacional Mixta
Komitéty

RILM je medzinárodná organizácia založená na UNESCO modeli. Jej jadrom je Medzinárodné centrum RILM (International Center), ktoré získava materiály od 60 národných komitétov. Poradcom a vedením organizácie je Commission Internationale Mixte.

Medzinárodné centrum (International Center)
Medzinárodné centrum RILM sídli na CUNY Graduate Center v New York City a zamestnáva 28 pracovníkov, ktorí zodpovedajú hlavnému redaktorovi (Editor-in-Chief). Redaktori, technologickí odborníci a administratívni pracovníci Centra kompilujú, prekladajú, redigujú a indexujú bibliografické záznamy a uverejňujú databázu. Navyše dopĺňajú prácu komitétov písaním abstraktov a vyhľadávaním informácií o publikáciách, ktoré by inak unikli pozornosti a zostali nepokryté. Centrum publikuje jednotlivé zväzky tlačou a zároveň distribuuje svoju bibliografiu externým databázovým prevádzkovateľom, ktorí ju uverejňujú cez internet a na CD-ROM; tieto databázy sú každý mesiac aktualizované. Zamestnanci Medzinárodného centra sú zainteresovaní aj do marketingu a propagácie databázy, jej prezentovania na konferenčných fórach i do organizácie vlastných konferencií.

Comisión Internacional Mixta-Commission Internacionale Mixte

Riadiacim a poradenským orgánom RILM je Commission Internationale Mixte, ktorý pozostáva zo štyroch zástupcov každej z troch sponzorujúcich organizácií RILMu, teda International Musicological Society (IMS), International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres (IAML), a International Council for Traditional Music (ICTM). Všetci dvanásti sú členmi Commission Mixte s právom voliť; hlavný redaktor RILM (Editor-in-Chief) je členom Commission Mixte bez práva voliť.

Laurent Pugin (IMS), President

Juan José Carreras (IMS)
Jürgen Diet (IAML)
Stefan Engl (IAML)
Stanisław Hrabia (IAML)
Gisa Jähnichen
Jean Kidula (ICTM)
Gerda Lechleitner (ICTM)
Melanie Plesch (IMS)
Anthony Seeger (ICTM)
Jennifer Ward (IAML)
Frans Wiering (IMS)

Komitéty
Vo svojom širšom rámci je RILM organizáciou zahrňujúcou globálnu sieť národných komitétov v 60 krajinách. Ich úlohou je zabezpečovanie abstraktov ku všetkým dôležitým prácam o hudbe publikovaných v danom regióne či krajine. Komitéty pozostávajú z muzikológov a knihovníkov pôsobiacich na univerzitách, v národných knižniciach a vedeckých inštitúciách, ako napríklad Cornell University, British Library, Rossijskaâ Gosudarstvennaâ Biblioteka v Moskve, Bibliothèque Nationale de France, Unirio e Academia Brasileira, Det Kongelige Bibliotek v Dánsku, the Staatliches Institut für Musikforschung Preuβischer Kulturbesitz v Berlíne, a národné knižnice Kanady, Estónska, Lotyšska a Litvy. V niektorých prípadoch píšu abstrakty členovia národných komitétov, inokedy si abstrakty pripravujú sami autori alebo dobrovoľníci z radov muzikológov a knihovníkov.
back to top

Obsahová náplň
Databáza pokrýva všetky typy publikácií o hudbe vo všetkých druhoch médií, ako sú knihy, periodiká, internetové zdroje, na hudobnom výskume založené zvukové nahrávky a filmy, dizertácie a ďalšie materiály (pozri zoznam všetkých druhov dokumentov na tejto webovej stránke). RILM zahrňuje do svojej databázy bibliografické záznamy pochádzajúce zo 178 krajín od Albánska po Zimbabwe. Tieto záznamy sú výsledkom kompilačnej, prekladateľskej a redakčnej spolupráce Medzinárodného centra a 60 národných komitétov. Každý z 1.000.000 záznamov v 143 jazykoch zahŕňa anglický preklad názvu a vo väčšine prípadov aj abstrakt v angličtine. Anglický abstrakt najnovšie dopĺňa aj abstrakt v jazyku publikácie. V databáze RILM sú popri latinke zastúpené aj iné abecedné systémy, vrátane azbuky, gréckej, čínskej, japonskej, arabskej či hebrejskej abecedy. Počet záznamov v RILM v súčasnosti narastá približne o 30.000 ročne.

RILM pokrýva v súčasnosti kompletné bibliografické údaje z vyše 10.000 časopisov.

Za posledné dve desaťročia venoval RILM značnú pozornosť pokrytiu etnomuzikológie a výskumu populárnej hudby; pozitívne výsledky tohto úsilia možno pozorovať na grafoch uvedených nižšie. RILM sa okrem iného pokúša o vytvorenie interdisciplinárneho kontextu pre hudobnovedné štúdie a preto aktívne mapuje publikácie v širokom spektre disciplín, vrátane antropológie, archeológie, architektúry, dejín výtvarného umenia, tanca, divadla, knihovníctva, literatúry, pedagogiky, filozofie, fyziky, psychológie, sociológie a terapie.

RILM pokrýva publikácie spadajúce časovo do obdobia od roku 1967 až po súčasnosť. Vybrané typy dokumentov z predchádzajúcich rokov sú retrospektívne pokryté v špeciálnych projektoch. Napríklad anotovaná bibliografia štúdií a referátov publikovaných v konferenčných zborníkoch od roku 1835 do roku 1966, Speaking of music: Music conferences, 1835–1966, vyšla tlačou v roku 2004 a čoskoro bude k dispozícii aj na internete. Podobná retrospektívna bibliografia Festschriftov, pamätných a jubilejných zborníkov, je práve pripravená na vydanie a chystajú sa už i ďalšie podobné projekty.
back to top

Vyhľadávanie

Okrem širokého záberu bibliografických kategórií, RILM ponúka predmetové heslá a klasifikačný systém ako pomôcku pri vyhľadávaní špecifických tém a disciplín.

     • Podobne možno listovať 92 tried rozdelených do 12 hlavných kategórií.
     • Záznamy sú zoskupované aj podľa širokej škály typov dokumentov.

Konkrétna skúsenosť s vyhľadávaním a prezeraním databázy závisí aj od toho, ktorú z externých foriem prístupu k RILM bibliografii si vyberiete.
back to top

Prístup
Záznamy RILM sú prístupné na internete prostredníctvom piatich prevádzkovateľov:
EBSCO - EBSCOhost

Zasielanie príspevkov
RILM víta bibliografické záznamy od autorov, ale aj od každého kto má záujem prispieť do databázy.
back to top

Publikácie
Liber amicorum: Festschriften for music scholars and nonmusicians, 1840–1966
Red. James R. Cowdery, Zdravko Blažeković. Vol. 1: ISBN 1-932765-04-2; 978-1-932765-04-5. Vol. 2: ISBN 1-932765-05-0; 978-1-932765-05-2.

Speaking of Music: Music conferences, 1835–1966
Red. James R. Crowdery, Zdravko Blažeković, a Barry S. Brook. ISBN 1-932765-00-X.

Recenzie
"Speaking of music sa dnes objavuje ako dominantný hlas v retrospektívnom indexovaní konferenčných príspevkov a referátov na hudobné témy." (Notes)

"Vedci skúmajúci dejiny hudobnej historiografie a muzikológie sa pohrúžia do týchto publikácií, ktoré sa tak stanú dôležitým materiálom všetkých významnejších odborných knižníc." (ChoiceReviews)

"...významný úspech v muzikológii; nielen preto, že vypĺňa určité vákuum a poskytuje vedcom bohatý material, ale zároveň načrtáva detailný obraz o genéze a vývine disciplíny a jej kultúrnej funkcii." (Magyar zene)

Príspevky prednesené na konferenciách predstavujú kľúčové pramene výskumu, avšak pátranie po nich môže byť pre vedca pracné a frustrujúce. S cieľom osloviť tento problém,  Répertoire International de Littérature Musicale vypublikoval bibliografiu okolo 6000 konferenčných príspevkov na hudobné témy z takmer 500 konferencií, ktoré sa konali v od roku 1835 do roku 1966. Tento nový prírastok do RILM Retrospective series (ISSN 1547-9390) obsahuje vybrané príspevky z konferencií venovaných tak mimohudobným témam, ako napríklad psychológia či akustika, ako aj úplný záber konferencií venovaných výlučne hudbe. Každý vstup zahŕňna kompletnú bibliografickú citáciu a zhrnutie; detailné indexy umožňujú vyhľadávanie podľa tém, autorov, miesta konferencie a sponzorov/organizátorov.

Odrážajúc myriádu mysliteľských prúdov od polovice 19. do polovice 20. storočia—rozkvet romantizmu, nástup modernizmu, vzostup a pád marxizmu, nástup multikulturalizmu, aby sme spomenuli len zopár—táto 762-stranová publikácia ponúka fascinujúci pohľad do intelektuálnej histórie cez prizmu hudby.

How to write about music: The RILM manual of style
Red. James R. Cowdery, ISBN 1-932765-03-4

Príručka oslovuje veľké množstvo špecifických problémov štýlu písania o hudbe, praktických problémov, ku ktorým všeobecné príručky pre autorov neposkytujú odpovede. The RILM manual of style prináša medzinárodnú perspektívu na problémy, ktoré sa často pojednávajú kúsok po kúsku či z etnocentrického hľadiska, ako napríklad názvy diel, rukopisné pramene, transliterácia, mimoeurópske teoretické systémy, opusové a katalógové čísla, mená tónov a akordov, a podobne. Takisto ponúka podrobný návod na bibliografické spracovanie tak štandardných tlačených, audiovizuálnych a elektronických prameňov ako aj špeciálnych typov dokumentov, akými sú programové bulletiny a sprievodné texty k nahrávkam a videám. Každý problém je ilustrovaný na konkrétnych príkladoch. Druhé vydanie príručky obsahuje aj kapitolu o indexovaní, dodatočných spôsoboch citácie špecifických prameňov a mnohé ďalšie opravy a dodatky.

Táto publikácia je nepostrádateľnou príručkou pre študentov, vedcov, knihovníkov, kritikov aj interprétov.
back to top

Kurzy
Prostredníctvom e-mailu môžte požiadať o bezplatnú inštruktáž cez internet, kde sa pomocou interaktívnej práce s odborníkom nášho tímu naučíte hľadať a listovať v RILM databáze. Tento kurz odporúčame najmä hudobným knihovníkom, učiteľom a študentom.
back to top


Contacto:
RILM International Center
City University of New York
365 Fifth Avenue, Suite 3108
New York, NY 10016-4309
Phone: 1 212 817 1990

Prosíme Vás, obracajte sa na nás so svojimi
otázkami: questions@rilm.org
návrhmi: suggestions@rilm.org
opravami: corrections@rilm.org
back to top

<< back to About Us