product header background

O nás

Répertoire International de Littérature Musicale (RILM)


Répertoire International de Littérature Musicale (International Repertory of Music Literature; Internationales Repertorium der Musikliteratur), všeobecne známa pod skratkou RILM, je nezisková organizácia, ktorá ponúka digitálne zbierky a zdokonalené/pokročilé nástroje na lokalizáciu vedomostí ku všetkým témam týkajúcich sa hudby. Jej poslaním je sprístupniť tieto poznatky tak vedeckým organizáciám a interpretačným telesám ako aj hudobným odborníkom a individuálnym záujemcom o hudobný výskum na celom svete. Cieľom RILM-u je zároveň vyčerpávajúco a precízne pokrývať hudobnovedné bádanie vo všetkých krajinách a jazykoch, prekračovať tak hranice vedných disciplín a kultúr, a podporovať výskum v oblasti umení, humanitných, prírodných a spoločenských vied. Ústredným bodom práce a poslania RILM-u je medzinárodná bibliografia literatúry ku všetkým aspektom hudobného výskumu.

Three pairs of mallets for hammered dulcimer, mid-20th century, Possibly Hungary. Museum of Fine Arts, Boston. Credits

Dejiny

RILM založil v roku 1966 americký muzikológ Barry S. Brook (1918–1997). Organizácia pôvodne  vznikla pod spoločným patronátom dvoch medzinárodných spoločností, International Musicological Society (IMS) a International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). V roku 2007 sa k patronátu nad RILM-om pridal aj International Council for Traditional Music (ICTM).

Už počas prvých rokov svojej existencie, teda v rokoch 1967 a 1968, vyvinul RILM prvé počítačové programy pre automatické spracovanie a katalogizáciu bibliografických záznamov a zároveň vypracoval systém autorských a predmetových indexov. Tieto spočiatku bežali na počítači IBM System/360 vo výpočtovom centre City University of New York. Počítač S/360 bol vyvinutý v IBM v roku 1964 ako v tom čase najmodernejší výpočtový prístroj. Originálny softvér IBM S/360 bol neskôr prenesený do počítača IBM System/370, ktorý sa používal v RILM-e ďalších dvadsať rokov (od 1969 do 1988). Metódy postupov a počítačového spracovania informácií, ktoré RILM vyvinul, sa takmer okamžite stali modelom i pre ďalšie organizácie, napríklad Répertoire International de Littérature d’Art (RILA).

V roku 1979 RILM uzatvoril zmluvu s Lockheed Research Laboratory v Palo Alto (ktoré bolo súčasťou Lockheed Missiles and Space Company, Inc.) o distribúcii svojich dát prostredníctvom telefónnej linky. Neskôr bola táto dohoda prenesená do DIALOG Information Retrieval Services. Hoci RILM databáza bibliografických záznamov bola dostupná on-line už pred príchodom Internetu, až do konca 20. storočia boli hlavným médiom ich distribúcie tlačené zväzky.

Síce od roku 1993 už databáza RILM nebola k dispozícii cez DIALOG Information Retrieval Service, v roku 1989 vydala National Information Service Corporation (NISC) v Baltimore RILM Abstracts of Music Literature na CD-ROMe. Počas 90-tych rokov boli RILM Abstracts prístupné on-line prostredníctvom platforiem NISC Muse (1993–2010), OCLC First Search (1994–2010), Ovid/SilverPlatter (2002–2010), a Cambridge Scientific Abstracts/ProQuest (2002–2010). Databázy RILM-u sú v súčasnosti dostupné prostredníctvom informačnej služby EBSCO; nová platforma RILM-u, Egret, ponúka RILM Music Encyclopedias (RME) a MGG Online.

Prvá redakcia RILM-u sídlila na Queens College, City University of New York (1967–68). Od roku 1968 poskytuje medzinárodnej redakcii RILM-u inštitucionálne zázemie The Graduate Center, CUNY.

Organizácia

RILM zamestnáva vyše 40 pracovníkov – redaktorov, technologických špecialistov a administratívnych zamestnancov. Organizácia je riadená predstavenstvom a poradným výborom, tzv. Comission Internationale Mixte, ktorý pozostáva zo štyroch zástupcov každej z troch sponzorujúcich organizácií RILMu, teda International Musicological Society (IMS), International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres (IAML), a International Council for Traditional Music (ICTM).

Online publikácie

RILM Abstracts of Music Literature

RILM Abstracts of Music Literature pokrýva všetky dôležité výstupy medzinárodného výskumu o hudbe vo forme tlačených i digitálnych médií a v akomkoľvek jazyku. RILM Abstracts sú publikované od augusta 1967 a zahŕňajú citácie článkov, monografií jednotlivých autorov ako aj zborníkov štúdií, bibliografií, katalógov diel, magisterských a dizertačných prác, jubilejných zborníkov, filmov a videí, technických nákresov hudobných nástrojov, faximilných vydaní, ikonografií, komentárov ku kritickým hudobným vydaniam, etnografických nahrávok, konferenčných zborníkov, recenzií, webových zdrojov ako aj vyše 3500 periodík, ktoré priamo nadväzujú na Répertoire International de la Presse Musicale (RIPM). Od iných hudobných indexov sa RILM Abstracts of Music Literature líšia pokrytím kníh, abstraktami, prepracovaným indexovým systémom a svojím širokým záberom. Každý záznam uvádza názov v pôvodnom jazyku, anglický preklad názvu, kompletné bibliografické údaje, abstrakt v anglickom jazyku a často aj v pôvodnom jazyku či v ďalších jazykoch a detailný index. Všetky údaje dokopy  pomáhajú sprostredkovať úplnú informáciu o danom zázname, čo je zosilnené on-line aj v zobrazení poradia záznamov podľa relevantnosti voči hľadaným témam. 

RILM Abstracts boli od začiatku koncipované podľa modelu UNESCO ako združenie národných komitétov, zodpovedných za poskytovanie bibliografických záznamov a abstraktov ku všetkých dôležitým prácam publikovaným v danom regióne či krajine Medzinárodnému centru v New Yorku. Komitéty pozostávajú z muzikológov a knihovníkov pôsobiacich na univerzitách, v národných knižniciach a vedeckých inštitúciách, ako napríklad Cornell University, British Library, Rossijskaâ Gosudarstvennaâ Biblioteka v Moskve, či Bibliothèque Nationale de France. V súčasnosti komitéty prispievajú ročne približne počtom 15.000 záznamov, ktoré následne redaktori v Medzinárodnom centre redigujú, indexujú a publikujú v on-line databáze, popri ďalších 35.000 záznamoch ročne. Bibliografické informácie a abstrakty, ako aj časopisy a publikácie, ktoré dosiaľ RILM nepokrýva, môžu posielať priamo do Medzinárodného centra cez webový formulár sami autori.

RILM Abstracts of Music Literature bola prvou abstraktovanou bibliografiou v humanitných vedách. Zároveň bola označená Americkou radou učených spoločností ACLS (American Council of Learned Societies) ako pilotný projekt rozvoja počítačového bibliografického systému v humanitných vedách, ktorý mal slúžiť ako vzor pre viac ako 30 základných vedeckých spoločností ACLS. V čase keď boli RLM Abstracts publikované len tlačou, boli predmetový thesaurus a menné ekvivalenty (ktoré zároveň používateľov nasmerúvali k preferovaným pojmom), preložené do sedemnástich jazykov a abecedne integrované do predmetového indexu.Táto prax umožnila používateľom nájsť hľadané anglické termíny či neznáme hláskovanie vlastných mien vyhľadávaním v ich vlastnom či blízkom jazyku. RILM Abstracts postupne rozširovali svoju viacjazyčnosť a v súčasnosti databáza zahŕňa, pokiaľ je to možné, popri anglických abstraktoch i abstrakty v publikovaných alebo aj ďalších jazykoch. V polovici prvého desaťročia 21. storočia začali RILM Abstracts rozširovať svoj obsah o ázijskú literatúru, predovšetkým z čínskych periodík, a poskytovať všetky prvky bibliografických záznamov cudzojazyčných publikácií dvojjazyčne, teda popri latinke aj v iných abecedných systémoch.

RILM Abstracts of Music Literature vychádzali každoročne od roku 1967 do roku 1983 v troch tlačených zväzkoch s indexami ku každému ročníku a so súhrnnými indexami k piatim ročníkom; od roku 1984 do roku 1999 vychádzali abstrakty s indexami raz za rok; napokon od roku 2000 sú RILM Abstracts of Music Literature k dispozícii výlučne on-line prostredníctvom EBSCOhost.

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text

V júli 2016 sa pôvodná bibliografia RILM Abstracts of Music Literature rozrástla o hudobné časopisy v plnotextovej on-line verzii. RILM Abstracts of Music Literature with Full Text (RAFT) poskytuje prístup ku kompletnému plnotextovému obsahu 250-ich periodík z viac ako 40-ich krajín. RAFT obsahuje popri rozsiahlejších štúdiách a článkoch i recenzie, nekrológy, úvodníky, korešpondenciu, reklamy a novinky publikované od prvého ročníka a čísla každého periodika až po dnes. Popri metadátach, abstraktoch a indexe a všetkých aspektoch RILM Abstracts, poskytuje navyše RAFT aj vyhľadávanie a listovanie v každom jednom plnotextovom čísle (v PDF formáte) od predného po zadný obal. Rovnako ako RILM Abstracts, aj RAFT databáza je prístupná používateľom cez EBSCOhost a každý mesiac je aktualizovaná.

Počet plnotextových časopiseckých titulov sa každoročne rozrastá o niekoľko nových periodík, najmä z krajín, ktoré sú v RILM-e zastúpené menej. Práve aspekt globálneho a medzinárodného pokrytia odlišuje RAFT od JSTOR-u a iných plnotextových databáz. Výrazne sú v RAFT-e zastúpené aj krajiny strednej a východnej Európy, a to aj časopismi, ktoré sú kompletne digitalizované po prvýkrát a výlučne prostredníctvom RILM-u. Z českých, slovenských a poľských periodík možno napríklad spomenúť časopisy Hudební věda, Miscellanea musicologica, Musicologica olomucensia, Musicologica brunensia, Czech music quarterly, Musicologica slovaca, Musicologica istropolitana, Hudba – integrácie – interpretácie, Ethnomusicologicum, Musica iagellonica, Muzyka, a Teoria muzyki. Podrobné informácie o každom z plnotextových časopisov ako aj ich kompletný zoznam možno nájsť na rilm.org/fulltext.

RILM Music Encyclopedias

V decembri 2015 RILM uviedol nový plnotextový produkt, RILM Music Encyclopedias (RME) obsahujúci 41 titulov. Ako konštatujú knihovníci a odborníci, listovanie a vyhľadávanie takého počtu plnotextových encyklopedických titulov v rámci jednej databázy prináša výsledky, ktoré sú nemysliteľné pri štúdiu jednotlivých tlačených verzií týchto encyklopédií. Zároveň RME umožňuje prístup k niektorým vynikajúcim európskym encyklopedickým zdrojom, ktoré sú len tažko dostupné v knižniciach.

Jednotlivé tituly RME pochádzajú z rôznych období a krajín. Najstarší z nich, Dictionnaire de musique (Jean Jacques Rousseau) bol publikovaný v roku 1775. V RME možno nájsť aj prvé vydanie encyklopédie “The Grove” od Theodora Pressera z roku 1895. Najväčší počet titulov však pochádza zo súčasnosti, od roku 2000, vrátane Broadway (Ken Bloom), Encyclopedia of Music in the 20th Century (Lol Henderson a Lee Stacey), Das Gothic- und Dark Wave-Lexikon (Peter Matzke a kol.) a Dictionary of the Avant-Gardes (Richard Kostelanetz). Súčasťou RME je aj obsiahla príručka Handwörterbuch der musikalischen Terminologie, ktorá vznikala v období medzi rokmi 1972 a 2006 či dôležité etnomuzikologické encyklopédie, akými sú The Garland Encyclopedia of World Music a svojho druhu jedinečný Biographical Dictionary of Afro-American and African Musicians (Eileen Southern), ale napríklad aj dvojzväzkový Československý hudební slovník osob a institucí (Gracian Černušák, Bohumír Štědroň, and Zdeněk Nováček) z roku 1963-65. Jeden z titulov, Komponisten der Gegenwart (KDG), je pravidelne aktualizovaný a obohacovaný o nové vstupy o súčasných skladateľoch. Kompletný zoznam titulov RILM Music Encyclopedias nájdete na rilm.org/encyclopedias.

Index to Printed Music

1. júla 2018 prevzal RILM pod svoj patronát Index to Printed Music (IPM), ktorý predtým patril spoločnosti James Adrian Music Company, založenej v roku 2000 Georgeom R. Hillom.Index to Printed Music (IPM) je jedinou digitálnou databázou pre vyhľadávanie špecifických hudobných diel, ktoré sú publikované v tlačených hudobných edíciách, zbierkach a sériách. IPM indexuje individuálne skladby publikované v kompletných edíciách skladateľov, v antológiách k jednotlivým hudobno-historickým obdobiam a štýlom a vo vedeckých kritických vydaniach. Poskytuje podrobnú úroveň detailov o každej kompozícii, vrátane interpretačného obsadenia, jazyka, notových kľúčov alebo číslovaného basu, a podobne. IPM obsahuje kompletný obsah bibliografie Collected Editions, Historical Series & Sets & Monuments of Music: A Bibliography (red. George R. Hill a Norris L. Stephens, Berkeley: Fallen Leaf Press, 1997), ktorá zas vychádza z bibliografie Historical Sets, Collected Editions, and Monuments of Music: A Guide to Their Contents (red. Anna H. Heyer, American Library Association, 1957–1980).

Od roku 2019 IPM plnúka nové prvky, vrátane životopisných údajov o skladateľoch, redaktoroch a autoroch textov; hypertextové odkazy na voľne prístupné diela on-line; melodické incipity diel, ktoré je inak ťažké od seba odlíšiť; jednoduché prepínanie medzi zbierkami a jednotlivými dielami v nich obsiahnutými; a rozšírené vyhľadávacie filtre, ktoré umožňujú precíznejšie hľadanie podľa miesta a dátumu vydania, typu dokumentu, žánru, jazyka, či textu.

Používateľské návody

RILM poskytuje individuálnym či skupinovým záujemcom z kruhov knihovníkov, učiteľov a študentov online tutoriály, výukové programy s inštruktívnym návodom pre efektívnejšie vyhľadávanie bibliografických informácií v databázach RILM. Ak chcete požiadať o doučovanie online, požiadajte o stretnutie e-mailom na adrese info@rilm.org.

Bibliolore

RILM je autorom blogu Bibliolore, ktorého príspevky majú priamy súvis s obsahom záznamov v  RILM Abstracts of Music Literature a v RILM Abstracts of Music Literature with Full Text, ako aj v nedávno iniciovaných produktoch RILM Music Encyclopedias, MGG Online a Index to Printed Music. Každý týždeň sa v blogu objavujú nové príspevky, z ktorých mnohé sú venované oslavným jubileám významných hudobných osobností, inštitúcií či aktuálnym udalostiam a témam hudobného života. Od svojho zahájenia v roku 2009 vypublikoval Bibliolore vyše 1.300 príspevkov a bol prehliadaný viac ako 500.000-krát.

Publikácie vydané tlačou

Od roku 1967 do roku 1999 RILM vydával tlačou RILM Abstracts of Music Literature, spočiatku štvrťročne, neskôr ročne. Ročník 1999 bol posledný tlačou vydaný a zároveň najväčší zväzok, obsahujúci 19.619 záznamov.

Od roku 1972 RILM takisto vydával tlačené zväzky tzv. “retrospektívnej” edície. Tieto tematické bibliografie uviedol po prvýkrát Barry S. Brook anotovanou bibliografiou Thematic Catalogues in Music: An Annotated Bibliography (Stuyvesant, NY: Pendragon Press, 1972). Nedávno vydané zväzky retrospektívnej edície zahrňujú Speaking of Music: Music Conferences 1835–1966 (2004), anotovanú bibliografiu 5948 referátov na hudobné témy prednesených na 447 konferenciách. Vychádzajúc z pôvodného úsilia zostáva aj táto publikácia verná Brookovmu originálnemu zámeru a vízii širokého záberu. Bibliografia pokrýva viac než 130 rokov konferenčných príspevkov so širokým tematickým i geografickým rozsahom, hoci dominantnou tu zostáva Západná Európa. 

Nasledujúci zväzok, Liber Amicorum: Festschriften for Music Scholars and Nonmusicians, 1840–1966, je anotovaným bibliografickým katalógom 574-och jubilejných zborníkov (Festschriftov), v rozsahu 118 strán a 715 vstupov. Ďalšia časť zväzku (355 strán a 3881 vstupov), ktorej predchádza vstupná kapitola o dejinách Festschriftov, dokumentuje všetky články a štúdie o hudbe publikované v jubilejných zborníkoch. Všetky zväzky sú venované materiálom uverejneným ešte predtým ako RILM uverejnil svoju prvý bibliografický zväzok v roku 1967.

Ďalšou publikovanou edíciou je RILM Perspectives, edícia konferenčných príspevkov k témam súvisiacim s RILM-om ako organizáciou a jej poslaním. Inauguračný zväzok Music’s Intellectual History: Founders, Followers & Fads vyšiel v roku 2009 a uverejnil príspevky prezentované na konferencii o dejinách hudobnej historiografie, ktorá sa konala na Graduate Center, CUNY, od 16. do  19. marca 2005.

RILM taktiež vypublikoval dve edície komplexného sprievodcu štýlom, How to Write About Music: The RILM Manual of Style. Jeho druhá edícia predstavuje materiál, ktorý nebol obsiahnutý v prvom vydaní z roku 2005, rovnako ako aj podnety a reflexie čitateľov. Manuál sa výrazne líši od všeobecných príručiek štýlu písania akými sú napríklad MLA alebo APA aj osvetlením takých tém ako rodovo neutrálny jazyk, mŕtvy jazyk či interpunkcia (od používania čiarky po dlhú pomlčku) cez prizmu hudby. Príručka je určená najmä študentom.

Platforma Egret

RILM nedávno vyvinul samostatnú platformu pre hosťovanie a distribúciu hudobných referenčných diel s najpokročilejšími možnosťami vyhľadávania a prehľadávania. Prvým produktom, ktorý RILM na platforme Egret poskytuje, je autoritatívna encyklopédia v nemeckom jazyku, Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG). Egret umožňuje také vylepšenia akými sú automatický jazykový preklad obsahu do viac než 100 jazykov prostredníctvom integrovaného nástroja Google Translate, používateľské kontá vybavené možnosťou anotácie a poznámkovania, ako aj uloženia do pamäte či zdieľania týchto zápisov, krížové odkazy spájajúce obsah MGG Online s príbuzným obsahom v RILM Abstracts of Music Literature a v ďalších produktoch RILM-u, ako aj rozhranie kompatibilné s mobilnými prístrojmi a tabletmi. Funkcia vyhľadávania je vítaná ako výkonný, a zároveň ľahko použiteľný nástroj s rôznymi možnosťami filtrovania hľadaných výsledkov. Výsledky špecifického vyhľadávania sú ľahko lokalizované v náhľade. MGG Online vychádza z druhého vydania Die Musik in Geschichte und Gegenwart, ale obsahuje priebežné aktualizácie, revízie a doplnky. Egret umožňuje užívateľovi i prístup k starším verziám revidovaných článkov. Od februára 2020 poskytuje platforma Egret publikačnú bázu aj produktu RILM Music Encyclopedias (RME).